అంతరిక్షంలోనూ మెరుపుదాడులకు సిద్ధం: మోదీభూమి, ఆకాశం, అంతరిక్షం.. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మెరుపుదాడులు చేయడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ధైర్యం ప్రదర్శిస్తోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. తమది కాపాలదారుడి ప్రభుత్వమని చెప్పారు.భూమి, ఆకాశం, అంతరిక్షం.. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మెరుపుదాడులు చేయడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ధైర్యం ప్రదర్శిస్తోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. తమది కాపాలదారుడి ప్రభుత్వమని చెప్పారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *