అక్షయ తృతీయ ఎఫెక్ట్.. 280 కిలోల గోల్డ్ కొన్న హైదరాబాదీలు!హైదరాబాద్‌లో సాధారణ రోజుల్లో 80-90 కేజీల బంగారం విక్రయాలు జరుగుతుంటాయని, అక్షయ తృతీయ పురస్కరించుకుని 250-280 కిలోల విక్రయాలు జరగిందని వ్యాపారులు తెలిపారు.హైదరాబాద్‌లో సాధారణ రోజుల్లో 80-90 కేజీల బంగారం విక్రయాలు జరుగుతుంటాయని, అక్షయ తృతీయ పురస్కరించుకుని 250-280 కిలోల విక్రయాలు జరగిందని వ్యాపారులు తెలిపారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *