అత్యంత భారీ ఎయిర్‌పోర్ట్.. అంతా ఒక్క బిల్డింగ్‌లోనేచైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో మరో భారీ విమానాశ్రయం సిద్ధమవుతోంది. డిపార్చర్‌‌కు రెండు అంతస్తులు, అరైవల్‌కు రెండు అంతస్తులు ఉంటాయి. బీజింగ్‌కు ఇంత విశాలమైన మరో విమానాశ్రయం అవసరమా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *