అనంతలో కియా ఫ్యాక్టరీ: ‘భూములిచ్చినవారికి ఉద్యోగాలన్నారు, మా చదువునుబట్టే ఇవ్వమని అడుగుతున్నాం’‘మేం చదువుకోకుండా ఉద్యోగాలు అడగడం లేదు. క్వాలిఫికేషన్ బట్టే ఇవ్వండి. లేదా మా చదువు సరిపోదంటే, ఏ క్వాలిఫికేషన్ కావాలో చెబితే, సొంత డబ్బులతో చదువు పూర్తిచేసి వస్తాం.’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *