అనసూయకు మెగా ఆఫర్స్!పాత్రల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తోన్న అనసూయకు ప్రస్తుతం ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు వస్తున్నాయని సమాచారం. వాటిలో రెండు ‘మెగా’ ఆఫర్లు ఉన్నాయని అంటున్నారు.పాత్రల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తోన్న అనసూయకు ప్రస్తుతం ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు వస్తున్నాయని సమాచారం. వాటిలో రెండు ‘మెగా’ ఆఫర్లు ఉన్నాయని అంటున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *