అన్న క్యాంటీన్ల మూసివేత.. కారణమిదేశనివారం రాత్రి నుంచి ఆదివారం రాత్రి వరకు అన్న క్యాంటీన్లు మూతపడతాయి. సోమవారం ఉదయం అల్పాహరంతో క్యాంటీన్లు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని ప్రకటించిన అక్షయపాత్ర. శనివారం రాత్రి నుంచి ఆదివారం రాత్రి వరకు అన్న క్యాంటీన్లు మూతపడతాయి. సోమవారం ఉదయం అల్పాహరంతో క్యాంటీన్లు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని ప్రకటించిన అక్షయపాత్ర.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *