అభినందన్‌కు అరుదైన గౌరవం ఇచ్చిన ఎయిర్‌ఫోర్స్మిగ్ 21 బైసన్ ఫైటర్ జెట్ సాయంతో పాక్‌కి చెందిన ఎఫ్-16 యుద్ధ విమానాన్ని అభినందన్ కూల్చిన సంగతి తెలిసిందే. అభినందన్‌కు గౌరవ సూచికగా ఐఏఎఫ్ షోల్డర్ ప్యాచ్ రూపొందించింది.మిగ్ 21 బైసన్ ఫైటర్ జెట్ సాయంతో పాక్‌కి చెందిన ఎఫ్-16 యుద్ధ విమానాన్ని అభినందన్ కూల్చిన సంగతి తెలిసిందే. అభినందన్‌కు గౌరవ సూచికగా ఐఏఎఫ్ షోల్డర్ ప్యాచ్ రూపొందించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *