అమెరికాలో తొమ్మిది మంది హత్యకు ఇద్దరు బాలికల కుట్రతుపాకులు ఎలా సమకూర్చుకోవాలి, హత్య చేశాక శవాలను ఎలా తరలించాలి, వాటిని ఎలా మాయం చేయాలనేదానిపై ఎనిమిది పేజీల్లో వారు ప్లాన్ రాసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *