అమెరికా అబ్బాయి, చిత్తూరు అమ్మాయి.. ఖండాంతరాలు దాటిన ప్రేమఓ జంట ప్రేమ ఖండాంతరాలు దాటింది. అమెరికా అబ్బాయి.. చిత్తూరు అమ్మాయిని ప్రేమించి పెద్దల్ని ఒప్పించాడు.. తన ప్రేమను గెలిపించుకొని పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు. ఓ జంట ప్రేమ ఖండాంతరాలు దాటింది. అమెరికా అబ్బాయి.. చిత్తూరు అమ్మాయిని ప్రేమించి పెద్దల్ని ఒప్పించాడు.. తన ప్రేమను గెలిపించుకొని పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *