అమెరికా: 'ఈ శిలువను బహిరంగ ప్రదేశం నుంచి తొలగించండి'అమెరికాలో మతంతో అనుబంధం ఉన్నవారి సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. మత వైవిధ్యం పెరుగుతోంది. దీనివల్ల వ్యక్తుల మత స్వేచ్ఛను పరిరక్షించడం మరింత సంక్లిష్టంగా మారుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *