అమ్మలు లేని ఊళ్లు: 'అమ్మా నిన్ను చూసి తొమ్మిదేళ్లవుతోంది, ఒకసారి వస్తావా…'పేదరికం ఎంతో మంది పిల్లలకు మాతృప్రేమను దూరం చేస్తోంది. పిల్లలను ఊహ తెలియని వయసులో పెద్దవాళ్ల దగ్గర వదిలేసి తల్లులు బతుకుదెరువు కోసం విదేశాలకు వలస పోతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *