అయిదోసారీ ఆడపిల్లే పుట్టిందని భార్యను చంపేశాడునాలుగున్నర నెలల పసికందు అయిన ఐదో కుమార్తెను, మిగతా నలుగురు కూతుళ్లను అతడు ఒక గదిలో పెట్టి తాళం వేసి, నిద్రపోతున్న భార్యను గొంతు నులిమి చంపేశాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *