అరుణాచల్ ఎఫెక్ట్.. 30 వేల మ్యాప్‌లను నాశనం చేసిన చైనాపొరుగుదేశం చైనా 30 వేల వరల్డ్ మ్యాప్‌లను నాశనం చేసింది. అరుణాచల్, తైవాన్‌లను తమ దేశంలో భాగంగా చూపలేదనే కారణంతో డ్రాగన్ ఈ పని చేసింది. పొరుగుదేశం చైనా 30 వేల వరల్డ్ మ్యాప్‌లను నాశనం చేసింది. అరుణాచల్, తైవాన్‌లను తమ దేశంలో భాగంగా చూపలేదనే కారణంతో డ్రాగన్ ఈ పని చేసింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *