‘అరుణోదయ’ రామారావు కన్నుమూతరామారావు గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా వామపక్ష ఉద్యమగీతాలు పాడుతూ ప్రజల్లో గుర్తింపుపొందారు. అరుణోదయ సంస్థ పేరే ఆయన ఇంటిపేరుగా మారింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *