అరుణ్ బజాజ్: ఆయన కుట్టుమిషన్‌తో చిత్రాలు కుడతారుసాధారణంగా కుట్టుమిషన్‌తో బట్టలు కుడతారు. కానీ పంజాబ్‌లోని పాటియాలాకు చెందిన ఓ యువకుడు అందమైన చిత్రాలను రూపొందిస్తున్నారు. వీటిని చూసిన ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *