‘అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్’ (తెలుగు) సినిమా రివ్యూమూడు గంటల పాటు సాగే ఈ ‘ఎండ్ గేమ్’ను కచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కాకపోతే, క్లైమాక్స్‌లో ఓ సూపర్ హీరో అభిమానులకు పెద్ద షాక్ తగులుతుంది. ఆ సూపర్ హీరో అభిమానులు బాధతో థియేటర్‌ నుంచి బయటకు వస్తారు.మూడు గంటల పాటు సాగే ఈ ‘ఎండ్ గేమ్’ను కచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కాకపోతే, క్లైమాక్స్‌లో ఓ సూపర్ హీరో అభిమానులకు పెద్ద షాక్ తగులుతుంది. ఆ సూపర్ హీరో అభిమానులు బాధతో థియేటర్‌ నుంచి బయటకు వస్తారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *