ఆసక్తికరంగా ‘28°C’ టీజర్‌.. చనిపోయిన వాళ్లు మళ్లీ వస్తారా?‘మానసికంగా ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురికావడం వల్ల బ్రెయిన్‌కు గాయమైంది. ఇలాంటి సమస్యను నేను ఇంత వరకు ఎప్పుడూ చూడలేదు. చుట్టూ స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రతను ఉంచుకోవాలి. లేకపోతే 10-15 నిమిషాల్లో మనిషి చనిపోతాడు’‘మానసికంగా ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురికావడం వల్ల బ్రెయిన్‌కు గాయమైంది. ఇలాంటి సమస్యను నేను ఇంత వరకు ఎప్పుడూ చూడలేదు. చుట్టూ స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రతను ఉంచుకోవాలి. లేకపోతే 10-15 నిమిషాల్లో మనిషి చనిపోతాడు’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *