ఆసియా బీబీ: దైవదూషణ కేసులో మరణశిక్ష తప్పించుకుని పాకిస్తాన్ వదిలివెళ్లిన క్రిస్టియన్దైవదూషణ కేసులో గత ఏడాది నిర్దోషిగా బయటపడ్డ ఆసియా బీబీ రహస్యంగా పాకిస్తాన్ వదిలి వెళ్లిపోయారు. ఆసియా బీబీ ఇప్పటికే కెనెడా చేరుకున్నారని ఆమె తరఫు లాయర్ చెబుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *