ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్: రిజర్వు బ్యాంకు అచ్చుతప్పు.. 4.6 కోట్ల నోట్లపై అక్షర దోషం‘50 ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ల’ నోట్లు ఇలా తప్పుగా అచ్చయ్యాయి. ఆస్ట్రేలియాలో అత్యధికంగా చెలామణీ అయ్యేది ఈ నోటే. వీటిని గతేడాది చివర్లో విడుదల చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *