ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికలు: ప్రచారంలో నిధుల వరద.. డబ్బులతో ఓట్లు రాలతాయా?‘‘డబ్బులు మీకు ఓట్లు కొనివ్వలేవు. ప్రజల మనసులు, హృదయాలను గెలవాల్సి ఉంటుంది. కానీ మీ అవకాశాలు డబ్బుతో కచ్చితంగా మెరుగుపడతాయి.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *