‘ఆ పాడు బస్సొచ్చి పదారుమందిని పొట్టన బెట్టుకుంది..చచ్చిపోయినోళ్లంతా ఇంటి పెద్దలు’రామవరం గ్రామంలో 32 దళిత కుటుంబాలున్నాయి. వీరిలో ఎవరింట్లో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కనీసం ఇంటికొకరు చొప్పున హాజరు కావడం ఆనవాయితీ.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *