ఇంటర్ బాలిక ఆత్మహత్య.. 20 రోజులుగా ప్రాణాలతో పోరాడి మృతిఆగని ఇంటర్ ఆత్మహత్యలు. బలైన మరో విద్యాకుసుమం. ఇంటర్ ఫలితాల అనంతరం పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన బాలిక. 20 రోజులుగా ప్రాణాలతో పోరాడుతూ ఆస్పత్రిలో కన్నుమూత.ఆగని ఇంటర్ ఆత్మహత్యలు. బలైన మరో విద్యాకుసుమం. ఇంటర్ ఫలితాల అనంతరం పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన బాలిక. 20 రోజులుగా ప్రాణాలతో పోరాడుతూ ఆస్పత్రిలో కన్నుమూత.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *