ఇరాక్, సిరియాల్లో ఐఎస్ఐఎస్ అంతమైనట్లేనాఇస్లామిక్ స్టేట్ అంతమైపోయిందా? సిరియా, ఇరాక్‌లలో ఐఎస్ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి? అక్కడి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *