ఈసీతో సవాల్ చేసి పోలవరంకు చంద్రబాబు.. ప్రాజెక్ట్ పనులపై సమీక్షపోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు జీవనాడన్నారు చంద్రబాబు. పోలవరం ఏపీ ప్రజల చిరకాల వాంఛని.. ప్రాజెక్టు పనులు ఇప్పటివరకు 70.17శాతం పూర్తి చేశామమన్నారు. పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు జీవనాడన్నారు చంద్రబాబు. పోలవరం ఏపీ ప్రజల చిరకాల వాంఛని.. ప్రాజెక్టు పనులు ఇప్పటివరకు 70.17శాతం పూర్తి చేశామమన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *