ఈ తిమింగలం రష్యా గూఢచారాయుద్ధాల్లో సముద్ర జీవులను ఉపయోగించడం ఇంతకు ముందు నుంచే ఉంది. వాటిని పేలుడు పదార్థాలు పెట్టేందుకు, డైవర్లను గుర్తించేందుకు ఉపయోగించేవారు. కానీ ఈ తెల్ల తిమింగలం ఏం చేస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *