ఈ తెగలో వ్యభిచారం ఓ ఆచారం, అమ్మాయి పుడితే సంబరాలు చేసుకుంటారు“18 ఏళ్లు వచ్చేసరికి, నేను చేస్తున్నది ఎంత తప్పుడు పనో అర్థమైంది. చాలా కోపం వచ్చింది. కానీ నాకిప్పుడు ఏం అవకాశాలున్నాయి? వ్యభిచారం ద్వారా డబ్బు సంపాదించకపోతే నా కుటుంబం ఎలా బతుకుతుంది?”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *