‘ఈ పని చేయడం నాకిష్టం లేదు… కానీ, మరో దారి లేదు’‘మొదటి రోజు నుంచీ ఇలాగే డ్రెస్ వేసుకున్నా. నా జుట్టు కూడా కత్తిరించుకున్నా. నేను ఆడపిల్లనే అయినప్పటికీ అబ్బాయిలా బతకాలనుకుంటున్నా. సమాజం ఎన్నో మాటలంటుంది. అవేమీ పట్టించుకోను..’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *