ఎన్టీఆర్‌లా పవన్ చేయాలనే రూల్ ఉందా?: నాగబాబు‘కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ పనికట్టుకుని ఆయన్ని తగ్గించాలని చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగమే ఇది. మాట్లాడితే చిరంజీవి గారు అప్పుడు అలా చేశారు కదా అంటున్నారు.. ఒకే ఇంట్లో అందరూ ఒకేలా ఉండాలని ఉందా?‘కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ పనికట్టుకుని ఆయన్ని తగ్గించాలని చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగమే ఇది. మాట్లాడితే చిరంజీవి గారు అప్పుడు అలా చేశారు కదా అంటున్నారు.. ఒకే ఇంట్లో అందరూ ఒకేలా ఉండాలని ఉందా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *