ఎల్‌ఐసీ ప్రీమియం తగ్గించుకునేందుకు టిప్స్..!సిగరెట్లు కాల్చడం, అల్కహాల్ సేవించడం, ఇతర అనారోగ్య కారణాలు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెరగడానికి కారణం అవుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటే మీకు లాభం. అలాగే ప్రీమియం కూడా తగ్గుతుంది.సిగరెట్లు కాల్చడం, అల్కహాల్ సేవించడం, ఇతర అనారోగ్య కారణాలు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెరగడానికి కారణం అవుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటే మీకు లాభం. అలాగే ప్రీమియం కూడా తగ్గుతుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *