ఎవరెస్టు మీద కరుగుతున్న మంచు: బయటపడుతున్న పర్వతారోహకుల మృతదేహాలుహిమనీనదాలు వేగంగా కరిగిపోతుండటంతో, ఇన్నాళ్లూ మంచు కింద సమాధి అయిపోయిన మృతదేహాలు ఇప్పుడు బయటపడుతున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *