ఏపీ సీఎస్ సమీక్ష.. మండిపడ్డ యనమలఏపీ ఉన్నతాధికారులతో సీఎస్ సుబ్రమణ్యం సమీక్ష నిర్వహించారు. కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లపై సమీక్ష చేశారు. అయితే.. ఏ అధికారాలతో సీఎస్ ఈ సమీక్ష నిర్వహించారంటూ కొంత మంది ప్రశ్నిస్తున్నారు.ఏపీ ఉన్నతాధికారులతో సీఎస్ సుబ్రమణ్యం సమీక్ష నిర్వహించారు. కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లపై సమీక్ష చేశారు. అయితే.. ఏ అధికారాలతో సీఎస్ ఈ సమీక్ష నిర్వహించారంటూ కొంత మంది ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *