ఏప్రిల్ ఫూల్ జోక్: రేపు మాత్రం వేయకు వర్మ.. ఆడుకుంటోన్న నెటిజన్లు!‘ఇప్పుడు దిగిందా రాత్రిది’ అంటూ తిట్ల పురాణం మొదలుపెట్టారు. ‘వర్మ మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో నువ్వు నంబర్ వన్ ఫూల్‌వి. నువ్వు నీ బోసుడీకే వేషాలు. తు తు’ అంటూ ఓ నెటిజన్ ఘాటుగానే స్పందించారు.‘ఇప్పుడు దిగిందా రాత్రిది’ అంటూ తిట్ల పురాణం మొదలుపెట్టారు. ‘వర్మ మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో నువ్వు నంబర్ వన్ ఫూల్‌వి. నువ్వు నీ బోసుడీకే వేషాలు. తు తు’ అంటూ ఓ నెటిజన్ ఘాటుగానే స్పందించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *