ఏసీబీ అధికారిణికి వరకట్న వేధింపులు



ఏసీబీ అధికారిణికి తప్పని వరకట్న వేధింపులు. అదనపు కట్నం తేవాలంటూ ప్రభావతికి భర్త, అత్తింటివారి వేధింపులు. పెనమలూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు.ఏసీబీ అధికారిణికి తప్పని వరకట్న వేధింపులు. అదనపు కట్నం తేవాలంటూ ప్రభావతికి భర్త, అత్తింటివారి వేధింపులు. పెనమలూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *