ఐఆర్‌సీటీసీ లాగిన్ ఐడీ మరిచిపోయారా? ఇలా పొందండి!ఐఆర్‌సీటీసీ పాస్‌వర్డ్, యూజర్ ఐడీ కూడా మరచిపోతూ ఉంటాం. అయితే ఐఆర్‌సీటీసీ యూజర్ ఐడీని మళ్లీ రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఫర్గాట్ యూజర్ ఐడీ ఫీచర్‌ ఇందుకు దోహదపడుతుంది.ఐఆర్‌సీటీసీ పాస్‌వర్డ్, యూజర్ ఐడీ కూడా మరచిపోతూ ఉంటాం. అయితే ఐఆర్‌సీటీసీ యూజర్ ఐడీని మళ్లీ రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఫర్గాట్ యూజర్ ఐడీ ఫీచర్‌ ఇందుకు దోహదపడుతుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *