‘ఐఎన్ఎస్ విరాట్‌ను గాంధీ కుటుంబం వ్యక్తిగత టాక్సీలా ఉపయోగించింది’: నరేంద్ర మోదీరాజీవ్ గాంధీ, సోనియా 1987 డిసెంబర్ 30న మధ్యాహ్నం ఈ అందమైన దీవికి చేరుకున్నారు. దీని పేరు బంగారాం. ఇది లక్షద్వీప్‌లోని 36 దీవుల్లో ఒకటి. ఈ ద్వీపం పూర్తిగా నిర్జనంగా ఉంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *