ఐక్యూ తక్కువని వైద్యులు చెప్పారు… ఆ అమ్మాయే ఒలింపిక్స్‌ పతకాలు తెచ్చిందిఈ అమ్మాయిలో తెలివితేటల స్థాయి తక్కువగా ఉందని వైద్యులు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. ఆ అమ్మాయే నేడు స్కేటింగ్‌లో మూడు పతకాలు సాధించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *