ఒంగోలు గిత్తల కథ: ఇక్కడ అరుదై పోయాయి.. బ్రెజిల్లో వెలిగిపోతున్నాయి : BBC Special150 ఏళ్ల క్రితమే ఒంగోలు గిత్తలు బ్రెజిల్‌లో అడుగుపెట్టాయి.. ఇప్పుడక్కడ వాటి సంఖ్య కోట్లలో ఉంది. ఆర్యులు ఈ ఒంగోలు గిత్తలను తెచ్చారా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *