ఒకే కాన్పులో నలుగురికి జన్మనిచ్చిన మహిళనిండు గర్భంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన హేమలత ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ఒకే కాన్పులో ఇద్దరు ఆడ, ఇద్దరు మగబిడ్డలకు జన్మినిచ్చింది.
​​ మూడు వారాల తర్వాత వారు కాస్త బరువు పెరడగంతో పాటు కోలుకున్నారు. నిండు గర్భంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన హేమలత ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ఒకే కాన్పులో ఇద్దరు ఆడ, ఇద్దరు మగబిడ్డలకు జన్మినిచ్చింది.
​​ మూడు వారాల తర్వాత వారు కాస్త బరువు పెరడగంతో పాటు కోలుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *