ఒక్క సినిమా ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది..!గురుగ్రామ్‌లో ఒక ఫ్యాషన్ బ్రాండ్‌లో పనిచేశారు. అటుపైన ఇండోర్‌కు వచ్చి, పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కొత్త స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేయడం, దాన్ని విజయవంతంగా నడపడం సులవైన పనికాదు. గురుగ్రామ్‌లో ఒక ఫ్యాషన్ బ్రాండ్‌లో పనిచేశారు. అటుపైన ఇండోర్‌కు వచ్చి, పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కొత్త స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేయడం, దాన్ని విజయవంతంగా నడపడం సులవైన పనికాదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *