ఒడిశాకు అండగా ఏపీ.. రూ.15 కోట్ల తుఫాన్ సాయం.. తుఫాన్ బాధితులను ఆదుకోవడం మానవతా ధర్మమన్నారు. అన్నిరాష్ట్రాలు ఒడిశా తుఫాన్ బాధితులకు అండగా నిలబడాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ఒడిశాలో మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితులు వచ్చే వరకు అండగా ఉంటామని హామీ… తుఫాన్ బాధితులను ఆదుకోవడం మానవతా ధర్మమన్నారు. అన్నిరాష్ట్రాలు ఒడిశా తుఫాన్ బాధితులకు అండగా నిలబడాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ఒడిశాలో మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితులు వచ్చే వరకు అండగా ఉంటామని హామీ.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *