ఒడిశా: ‘మీరు అంటరానివాళ్లు అంటూ తుపాను పునరావాస శిబిరంలోకి మమ్మల్ని రానివ్వలేదు’”నేను బలవంతంగా తలుపు తెరవడానికి ప్రయత్నించా. పోలీసు కేసు పెడతామని వారు బెదిరించారు. నిజంగా కేసు పెడితే పోరాడే శక్తి మాకు లేదు. ఒకరోజు తింటే మరొక రోజు పస్తులుండే మేము ఏం చేయగలం.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *