ఓటర్ ఐడీ కోసం ట్రాన్స్‌జెండర్లకు ఇన్ని ఇబ్బందులాఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడంలో ట్రాన్స్‌జెండర్లకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు ఏంటి? వారు ఓటర్ ఐడీ పొందాలంటే ప్రక్రియ ఏమిటి? వాళ్లేమంటున్నారు?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *