ఓటు వేయడానికి వెళ్తే.. రూ.1,000 డిస్కౌంట్గుజరాత్‌లోని టూర్ ఆపరేటర్లు కూడా భారత్‌కు వచ్చే విదేశీయుల కోసం ఎన్నికల ప్యాకేజ్‌లను ప్రకటిస్తున్నారు. అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ఎలక్షన్ టూరిజం ఇండియా.. దాదాపు 35కు పైగా టూర్ కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తోంది.గుజరాత్‌లోని టూర్ ఆపరేటర్లు కూడా భారత్‌కు వచ్చే విదేశీయుల కోసం ఎన్నికల ప్యాకేజ్‌లను ప్రకటిస్తున్నారు. అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ఎలక్షన్ టూరిజం ఇండియా.. దాదాపు 35కు పైగా టూర్ కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *