కార్బైడ్ మామిడితో పొంచి ఉన్న ముప్పుపళ్లు త్వరగా పండేందుకు, ఆకర్షణీయంగా కనిపించేందుకు వ్యాపారులు రసాయనాలను విరివిగా వాడుతున్నారు. ఇలాంటి వాటిని ఆరగిస్తే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమేనని వైద్యులు, నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *