కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పిన ఈ నాలుగు సిద్ధాంతాలకు నేటికీ తిరుగులేదుఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్ల్ మార్క్స్ 201వ జయంతిని జరుపుకుంటున్నారు. ఆయన సిద్ధాంతాలకు కాలం చెల్లిందని కొందరు అంటుంటే, అవి చిరస్థాయిగా నిలిచేవని మరి కొందరంటున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *