కాలు లేకున్నా స్కైడైవ్.. కార్గిల్ వీర జవాన్ అద్భుతంకార్గిల్ యుద్ధంలో గాయపడి కాలు కోల్పోయినా.. ఆ సైనికుడి ఆత్మవిశ్వాసం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. తన లాంటి జవాన్ల కోసం ఏదైనా చేయాలనే తపనతో అరుదైన ఫీట్ నిర్వహించారు.కార్గిల్ యుద్ధంలో గాయపడి కాలు కోల్పోయినా.. ఆ సైనికుడి ఆత్మవిశ్వాసం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. తన లాంటి జవాన్ల కోసం ఏదైనా చేయాలనే తపనతో అరుదైన ఫీట్ నిర్వహించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *