కుక్క తెచ్చిన తంటా.. మహిళలపై కాంగ్రెస్ నేత పిడిగుద్దులుపెంపుడు కుక్క విషయంలో ఇరుగు-పొరుగు ఇళ్లలో ఉండేవారి మధ్య చిచ్చు. కుక్క మూత్రం పోసిందని నిలదీసినందుకు మహిళలపై దాడి చేసిన కాంగ్రెస్ నేత. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.పెంపుడు కుక్క విషయంలో ఇరుగు-పొరుగు ఇళ్లలో ఉండేవారి మధ్య చిచ్చు. కుక్క మూత్రం పోసిందని నిలదీసినందుకు మహిళలపై దాడి చేసిన కాంగ్రెస్ నేత. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *