కూతురికి మత్తిచ్చి నెలలుగా అత్యాచారంపెద్ద కుమార్తెపై కన్నేసిన ఆ కామాంధుడు రోజూ తినే అన్నంలో మత్తుమందు కలిపేవాడు. ఆమె తినేసి పడుకున్నాక రూమ్‌లోకి వెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడేవాడు. పెద్ద కుమార్తెపై కన్నేసిన ఆ కామాంధుడు రోజూ తినే అన్నంలో మత్తుమందు కలిపేవాడు. ఆమె తినేసి పడుకున్నాక రూమ్‌లోకి వెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడేవాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *