కేటీఆర్.. 'పెద్దమ్మ' మీద ఒట్టేస్తావా.. వీహెచ్ సవాల్కేటీఆర్ గ్లోబరీనా కంపెనీ తనకు తెలియదని అమ్మవారి మీద ప్రమాణం చేస్తారా అని సవాల్ విసిరారు వీహెచ్. కేటీఆర్‌ మంగళవారం (30-04-2019) ఉదయం 12 గంటలకు పెద్దమ్మ గుడి వద్దకు రావాలన్నారు. కేటీఆర్ గ్లోబరీనా కంపెనీ తనకు తెలియదని అమ్మవారి మీద ప్రమాణం చేస్తారా అని సవాల్ విసిరారు వీహెచ్. కేటీఆర్‌ మంగళవారం (30-04-2019) ఉదయం 12 గంటలకు పెద్దమ్మ గుడి వద్దకు రావాలన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *