కేటుగాడి మోసం.. నడిరోడ్డుపై చితక్కొట్టిన మహిళఓ మహిళ ముందు బిల్డప్ కొట్టాడు.. ఆమె అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని మోసం చేయాలనుకున్నాడు. డ్యామిట్ కథ అడ్డం తిరగడంతో.. ఆ మహిళ శివాలెత్తిపోయింది. నడిరోడ్డుపై చెప్పు తీసుకొని నాటుగాచితక్కొట్టింది. ఓ మహిళ ముందు బిల్డప్ కొట్టాడు.. ఆమె అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని మోసం చేయాలనుకున్నాడు. డ్యామిట్ కథ అడ్డం తిరగడంతో.. ఆ మహిళ శివాలెత్తిపోయింది. నడిరోడ్డుపై చెప్పు తీసుకొని నాటుగాచితక్కొట్టింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *